Klinik çalışmalar, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım, Faz çalışmaları, faz 1