Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarımızda gıda, su ve çevresel kontrol numunelerinde,

• “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği”ne uygun mikrobiyal tanımlama ve sayım analizleri,

• Patojen mikroorganizma tespiti,

• Ekstrem şartlara dayanıklı sporlu, termofilik, anaerobik bakterilerin sayımı ve aranması,

• Zehirlenme ve bozulmalara yol açan mikroorganizmaların tanımlanması ve görüntülenmesi,

• Manuel, klasik metotlar ve otomatize sistemlerle tespit ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Analizleri, Salmonella, Ecoli, Listeria

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarımızda;

VITEK 2 Compact Otomatik ID/AST Cihazı ile;

Biyokimyasal test tabanlı kapalı sistemle 418 adet bakteri, 50 adet maya, toplam 468 adet mikroorganizmanın tür düzeyinde tespiti

Mini Vidas Çok Parametreli Kompakt İmmünoanalizör Cihazı ile;

• Patojen Mikroorganizmaların analizi için hızlı sonuç yöntemi

• Staphylococcal Enterotoksin Aranması

• Salmonella spp. Aranması

• Listeria monocytogenes Aranması

• E. coli O157 Aranması

• Termotolerant Campylobacter spp. Aranması

TEMPO; QI Otomatik Sayım Cihazı ile;

İnkübasyon süreleri kısaltılmış ve En Muhtemel Sayı Yöntemi ile sonuç

• Toplam bakteri sayımı

• Toplam Küf ve Maya sayımı

• Enterobactericeae sayımı

• E. coli

• Toplam Koliform Bakteri Sayımı

• Koagulaz pozitif Staphylococcus analizleri

MALDI-TOF MS (Matriks Assisted Lazerdesorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry) Cihazı ile;

Aerobik ve anaerobik bakterilerin, mayalar ve mikrobakterilerin hem 1-2 saat gibi çok kısa bir süre içinde, hem de çok geniş bir yelpazede cins ve çok büyük çoğunlukla tür düzeyinde doğru identifikasyonu yapılmaktadır.

Salmonella Aranması: Salmonella bakterisi, Enterobacteriaceae familyası üyesi olup fakültatif anaerob, gram negatif, çubuk şeklinde, Salmonella gallinarum ve Salmonella pullorum hariç olmak üzere hareketli bir bakteridir. Salmonella cinsi içinde yalnız insanlarda, yalnız hayvanlarda ve hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık yapan birçok tür bulunmaktadır.

Salmonella’ya genellikle Koliform grup bakteriler tarafından yoğun düzeyde kontamine olmuş gıdalarda rastlanır. Klasik bir gıda enfeksiyonu olarak bilinen Salmonellosis etmeni Salmonella’ların gıda mikrobiyolojisindeki önemleri büyüktür. Salmonella’ların neden olduğu gastroenterit de ölümle sonuçlanabilir.

Salmonella’nın en çok bulunduğu gıda maddelerinin başında hayvansal ürünler gelir. Bunlar arasında kümes hayvanları eti, kıyma, sosisler, yumurta ürünleri, su ürünleri, dondurma, süttozu ve krema Salmonella açısından önemli gıdalardır. Bunların yanında çeşitli soslar ve salatalar, pudingler, diğer süt ürünleri de Salmonella riski taşıyan gıdalardır. Hammadde, işleme teknolojisi, depolama ve pazarlama koşulları Salmonella riskinin büyümesine neden olmaktadır.

Laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından hem klasik yöntemler, hem de son teknoloji cihazlarımız (VIDAS) ile Gıda, Gıda Katkı Maddeleri, Yem ve Yem Katkı Maddelerinde ve personel, ekipman ve ortam havasında Salmonella analizleri ve diğer bir çok patojen bakteri analizleri yapılmaktadır.

E. Coli Aranması:Escherichia coli sıcakkanlı hayvanların, memeliler ve kanatlıların bağırsak sistemlerinde bulunan gram negatif bir bakteridir. Bu nedenle herhangi bir örnekte Escherichia coli’ye rastlanılması o örneğe doğrudan ya da dolaylı olarak kanalizasyon suyu ile dışkı bulaştığının kesin göstergesidir. Tüketime hazır gıdada Escherichia coli bulunması istenmez. Varlığı, bağırsak kökenli Salmonella vb. patojenlerin potansiyel olarak bulunabileceğini gösterir.

Escherichia coli, bağırsak ve bağırsak dışı hastalıklar şeklinde hastalık yapar. Bağırsaklarda oluşan hastalıklar, o serovarları tarafından oluşur ve ishallere neden olurlar.

Laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından, klasik yöntemlerle ve son teknoloji cihazlarımız (VITEC) ile gıda, gıda katkı maddeleri, yem ve yem katkı maddelerinde, sularda, kozmetik ürünlerde, personel, ekipman ve ortam havasında E. coli analizleri ve diğer bir çok kantitatif bakteri analizleri  yapılmaktadır.

Toplam Küf ve Maya Analizi:Maya ve küfler, doğada hava, toprak su ve organik maddeler üzerinde yaygın olarak bulunan ökaryotik, heterotrof mikroorganizmalardır. Hücre büyüklüğü, yapı ve metabolik aktiviteleri yönünden önemli farklılıklar göstermektedirler. 

Küfler, miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanırken, mayalar tek hücreli ve genellikle miselyum oluşturmayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Küf hücreleri ard arda dizilerek hifleri, hifler ise çeşitli şekillerde dallanma yapmak suretiyle bir araya gelerek hif topluluğunu oluşturmaktadırlar. Bu hif topluluğuna miselyum adı verilmektedir.

Maya ve küfler gıda ürünlerinin yapısının bozulmasına, gaz oluşmasına, tadının bozulmasına ve kötü kokmasına sebep olabildiği gibi toksik madde salgılamaları sebebiyle gıda zehirlenmelerine de neden olurlar.

Maya ve küfler özellikle iyi paketlenmeyen, paketleme öncesi açık hava ile uzun süre temasta bulunan ve açıkta satılan ürünlerde oluşmaktadır.

Maya daha çok şekerli ürünlerde görülürken, Küf daha çok toprakla teması olan yıkanmadan öğütülen baharat gibi ürünlerde görülür.

Laboratuvarımızda uzman kadromuz tarafından kalsik yöntemlerle ve son teknoloji cihazlarımız (VITEC) ile Gıda, Gıda Katkı Maddeleri, Yem ve Yem Katkı Maddelerinde, sularda, kozmetik ürünlerde, personel, ekipman ve ortam havasında toplam küf ve maya analizleri yapılmaktadır.

Bakteriyolojik Tanımlama: Standart metotlar kullanılarak yapılan analizlerle psikrofil, mezofil, termofil gruplarında ve aerobik/anaerobik koşullardaki inkübasyonlar ile elde edilen bakteri sayıları belirlenir. Bunlar içinde en yaygın kullanılan Toplam Aerobik Mezofilik (Aerobik Koloni Sayısı: AKS) Bakteri Sayısının belirlenmesidir.

Laboratuvarımız uzman kadromuz ile Gıda, Gıda Katkı Maddeleri ve Sularda bakteriyolojik tanımlama hizmeti vermektedir.